Drobečková navigace

Úvod > Služby > Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP)

Sociální služba DOZP je pobytová služba poskytována v kapacitě 60 lůžek v obci Zboží a v Jihlavě je kapacita téže sociální služby DOZP 6 lůžek.

Adresa 

Zboží 1

Pávov 164

582 91 Světlá nad Sázavou

586 01 Jihlava 1

 

 

Služba je určena osobám se zdravotním postižením podle § 48 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.


Do cílové skupiny DOZP poskytované na adrese Zboží 1 a Zboží 3, 582 91 Světlá nad Sázavou a Pávov 164, 586 01 Jihlava patří osoby od 18ti let s mentálním a kombinovaným postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.Za kombinované postižení se považuje pouze kombinace mentálního postižení s přidruženým tělesným postižením.

Dále do cílové skupiny DOZP poskytované na adrese Zboží 1 a Zboží 3, 582 91 Světlá nad Sázavou patří osoby od 18ti let s jiným zdravotním postižením– osoby v poúrazových stavech, které následkem úrazu mají získané mentální postižení, v jehož důsledku došlo k propadu mentální úrovně jedince. Z důvodu tohoto postižení mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
Prioritní cílovou skupinou jsou klienti z Kraje Vysočina

 

Služba obsahuje:

 • Poskytnutí ubytování a stravy
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů

Poslání

 • Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením (dále také DOZP) je umožnit osobám se zdravotním postižením žít běžným způsobem života, vytvářet prostředí domova a podporovat uživatele sociální služby při začleňování do společnosti.
 • Důraz klademe na samostatnost, podporu rozhodování a vlastní volby s vědomím vlastní zodpovědnosti, seberealizaci a snižování závislosti a poskytované sociální službě.

Cíle

 • dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti uživatele a jeho nezávislosti na sociální službě
 • posilování vlastního rozhodování a zodpovědnosti
 • rozvoj pracovních dovedností a návyků, které uživatelovi umožní uplatnit se na trhu práce
 • zachování či rozvoj přirozených mezilidských vztahů
 • účast na veřejném životě, ve spolcích, na kulturních akcích, využívání vnějších zdrojů a služeb

Zásady

 • Naplňování vlastní vůle
 • Respektování důstojnosti
 • Rovnocenný vztah mezi uživateli a zaměstnanci
 • Individualizace služby
 • Začleňování uživatelů do běžného života
 • Integrace našich uživatelů do společnosti

 

DOZP Zboží budova č.1

DOZP Zboží budova č.1

DOZP Zboží budova č.2
DOZP Zboží budova č.2 

20230530_082222.jpg

DOZP Pávov 164