Drobečková navigace

Úvod > O nás

O nás

Cíle a způsoby poskytování sociální služby

Poslání

Posláním Domova ve Zboží je vytvořit podmínky osobám se zdravotním postižením ve věku od 18ti let k prožití smysluplného, důstojného života. S podporou k samostatnosti a začleňování do společnosti, na základě jejich individuálních schopností a dovedností.

Organizace poskytuje v domově pro osoby se zdravotním postižením podle § 48 ods. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Poskytované činnosti

 1. základní
  • poskytnutí ubytování
  • poskytnutí stravy
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu včetně zdravotní péče
  • aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 2. rozšířené – zvlášť hrazené (fakultativní):
  doprava na přání uživatele (hrazena dle aktuálního sazebníku)

Cílová skupina

Služba je určena osobám se zdravotním postižením podle § 48 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Do cílové skupiny patří osoby od 19ti let s mentálním postižením a vedle mentálního postižení také s tělesnou nebo smyslovou vadou, kteří potřebují pobytovou službu, nikoli však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení.

Kapacita zařízení je 60 lůžek.

Službu neposkytujeme uživatelům:

 • závislým na návykových látkách (zjištěno na zákl. lékařského posouzení) v době podání žádosti, řízení o přijetí a vlastním nástupu do zařízení,
 • uživatelům, kteří svým agresivním chováním ohrožují sebe i okolí,
 • osobám v akutní fázi psychického onemocnění (zjištěno na zákl. lékařského posouzení),
 • osobám, které nesouhlasí s umístěním.

Cíle

Cílem služby je poskytovat takovou míru podpory a péče, aby uživatel byl co nejméně závislý na sociální službě.

Osobní cíle uživatelů jsou řešeny v individuálních plánech uživatelů s důrazem na samostatnost, odpovědnost, seberealizaci a sebeúctu v závislosti na míře postižení. Pracovníci zařízení se snaží o aktivní spolupráci s opatrovníkem a rodinou.

Cíle pro rok 2021

1. Zahájení poskytování ambulantní sociální služby STD

2. Pokračování na pilotním projektu krizové lůžko

3. Příprava na poskytování služeb v lokalitě Jihlava – Pávov

 

 

Vize zařízení

Vizí Domova ve Zboží, p. o. je poskytování kvalitní sociální služby, která povede k rozvoji samostatnosti a soběstačnosti uživatelů, při akceptování individuality každého uživatele. Zároveň zařízení bude směrovat k rozšíření poskytovaných služeb pro jinou cílovou skupinu.

Principy uplatňované v Domově ve Zboží, p. o.

naplňování vlastní vůle – vycházky, individuální plánování, rozvrhnout si den dle svých představ, uložení dokladů, stížnosti, volba stravy, lékaře

respektování důstojnosti – respektování přání uživatelů, individuální přístup, rovnocenný vztah mezi uživateli a zaměstnanci

individualizace služby – služby poskytujeme na základě individuálního plánování, zohledňujeme přání a individuální potřebu uživatele, s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem

začleňování uživatelů do běžného života – snahou všech zaměstnanců je vést uživatele k samostatnosti

integrace našich uživatelů do společnosti prostřednictvím např. Dne otevřených dveří a obdobných akcí za účasti širší veřejnosti, webových stránek, letáků, článků v novinách, spoluprací s jinými zařízeními, pracovní dílnou mimo zařízení, spoluprací s městem Habry