Drobečková navigace

Úvod > O nás

O nás

Domov ve Zboží, p.o.  je organizace, která poskytuje sociální služby. Zřizovatelem  je Kraj Vysočina. Zařízení má své sídlo v malé vesničce Zboží v okrese Havlíčkův Brod. Proto je jméno obce zmíněno v jejím názvu i přesto, že v roce 2021 rozšířila své služby i do krajského města Jihlavy.

Organizace poskytuje pobytové služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Chráněné bydlení osobám od 18 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení. Dále také poskytuje ambulantní služby v Denním stacionáři a Sociálně terapeutické dílny pro osoby od 16 let věku, které vedou ke zdokonalení jejich schopností a umožní jim žít život co nejvíce srovnatelný se životy jejich vrstevníků.

Od 1.3.2022 začal  Domov ve Zboží, p.o. poskytovat nově dvě sociální služby v lokalitě Jihlava - Pávov. 

 

Poslání a cíle 

Poslání

Posláním Domova ve Zboží je vytvořit podmínky osobám se zdravotním postižením ve věku od 18 let k prožití smysluplného, důstojného života, a to s podporou k samostatnosti a začleňování do společnosti na základě jejich individuálních schopností a dovedností.

Organizace poskytuje sociální služby pro osoby se zdravotním postižením podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Cílová skupina

Služba je určena osobám se zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc či asistenci jiné fyzické osoby.

Službu neposkytujeme uživatelům:

  • závislým na návykových látkách (zjištěno na zákl. lékařského posouzení) v době podání žádosti, řízení o přijetí a vlastním nástupu do zařízení,
  • uživatelům, kteří svým agresivním chováním ohrožují sebe i okolí,
  • osobám v akutní fázi psychického onemocnění (zjištěno na základě lékařského posouzení),
  • osobám, které nesouhlasí s umístěním.

Cíle

Cílem služby je poskytovat takovou míru podpory a péče, aby uživatel byl co nejméně závislý na sociální službě.

Osobní cíle uživatelů jsou řešeny v individuálních plánech uživatelů s důrazem na samostatnost, odpovědnost, seberealizaci a sebeúctu v závislosti na míře postižení. Pracovníci zařízení se snaží o aktivní spolupráci s opatrovníkem a rodinou.

 

Vize zařízení

Vizí Domova ve Zboží, p. o. je poskytování kvalitní sociální služby, která povede k rozvoji samostatnosti a soběstačnosti uživatelů, při akceptování individuality každého uživatele. Zároveň zařízení bude směrovat k rozšíření poskytovaných služeb pro jinou cílovou skupinu.

 

Principy uplatňované v Domově ve Zboží, p. o.

naplňování vlastní vůle – vycházky, individuální plánování, rozvrhnout si den dle svých představ, uložení dokladů, stížnosti, volba stravy, lékaře

respektování důstojnosti – respektování přání uživatelů, individuální přístup, rovnocenný vztah mezi uživateli a zaměstnanci

individualizace služby – služby poskytujeme na základě individuálního plánování, zohledňujeme přání a individuální potřebu uživatele, s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem

začleňování uživatelů do běžného života – snahou všech zaměstnanců je vést uživatele k samostatnosti

integrace našich uživatelů do společnosti prostřednictvím např. Dne otevřených dveří a obdobných akcí za účasti širší veřejnosti, webových stránek, letáků, článků v novinách, spoluprací s jinými zařízeními, pracovní dílnou mimo zařízení, spoluprací s městem Habry