Drobečková navigace

Úvod > O nás

O nás

Cíle a způsoby poskytování sociální služby

Poslání

Posláním Domova ve Zboží je vytvořit podmínky osobám se zdravotním postižením ve věku od 18ti let k prožití smysluplného, důstojného života. S podporou k samostatnosti a začleňování do společnosti, na základě jejich individuálních schopností a dovedností.

Organizace poskytuje sociální služby pro osoby se zdravotním postižením podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Cílová skupina

Služba je určena osobám se zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc či asistenci jiné fyzické osoby.

Službu neposkytujeme uživatelům:

 • závislým na návykových látkách (zjištěno na zákl. lékařského posouzení) v době podání žádosti, řízení o přijetí a vlastním nástupu do zařízení,
 • uživatelům, kteří svým agresivním chováním ohrožují sebe i okolí,
 • osobám v akutní fázi psychického onemocnění (zjištěno na zákl. lékařského posouzení),
 • osobám, které nesouhlasí s umístěním.

Cíle

Cílem služby je poskytovat takovou míru podpory a péče, aby uživatel byl co nejméně závislý na sociální službě.

Osobní cíle uživatelů jsou řešeny v individuálních plánech uživatelů s důrazem na samostatnost, odpovědnost, seberealizaci a sebeúctu v závislosti na míře postižení. Pracovníci zařízení se snaží o aktivní spolupráci s opatrovníkem a rodinou.

 

Cíle pro rok 2022

1. Od 1.3.2022 začne Domov ve Zboží, p.o. poskytovat nově dvě sociální služby v lokalitě Jihlava - Pávov a u pobytové služby DOZP dojde k rozšíření kapacity a místa poskytování.

 • Stabilizovat personální obsazení,
 • Spolupracovat na vybavení domácností a denního stacionáře,
 • Vytvoření dokumentace nutné k poskytování sociální služeb,

2. Pokračovat na pilotním projektu krizového lůžka (dále KL). Domov ve Zboží, p.o. byl vybrán jako zařízení, kde MPSV bude realizován pilotní projekt krizového  lůžka .

 • Návrh úpravy prostor.
 • Spolupráce na vytvoření metodiky pro poskytování služby KL.
 • Úprava vnitřních předpisů.

3. Domov ve Zboží, p.o. realizoval projekt Podpora částečné transformace v Domově ve Zboží, p. o. V rámci tohoto projektu byly zhodnoceny možnosti jednotlivých uživatelů, personálu a zařízení a v rámci transformačního plánu byly stanoveny cíle, které byly částečně dosaženy. Jelikož od ukončení projektu uběhnou v letošním roce čtyři roky, byl z důvodu aktualizace původního transformačního plánu a zapracování nových poznatků, stanoven následující úkol.

 • Zrevidovat transformační plán Domova ve Zboží, p.o.,
 • Zhodnotit možnost naplnění dalších cílů,
 • V případě potřeby využití možnosti zapojení do plánované výzvy MPSV na transformace.

 

Vize zařízení

Vizí Domova ve Zboží, p. o. je poskytování kvalitní sociální služby, která povede k rozvoji samostatnosti a soběstačnosti uživatelů, při akceptování individuality každého uživatele. Zároveň zařízení bude směrovat k rozšíření poskytovaných služeb pro jinou cílovou skupinu.

 

Principy uplatňované v Domově ve Zboží, p. o.

naplňování vlastní vůle – vycházky, individuální plánování, rozvrhnout si den dle svých představ, uložení dokladů, stížnosti, volba stravy, lékaře

respektování důstojnosti – respektování přání uživatelů, individuální přístup, rovnocenný vztah mezi uživateli a zaměstnanci

individualizace služby – služby poskytujeme na základě individuálního plánování, zohledňujeme přání a individuální potřebu uživatele, s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem

začleňování uživatelů do běžného života – snahou všech zaměstnanců je vést uživatele k samostatnosti

integrace našich uživatelů do společnosti prostřednictvím např. Dne otevřených dveří a obdobných akcí za účasti širší veřejnosti, webových stránek, letáků, článků v novinách, spoluprací s jinými zařízeními, pracovní dílnou mimo zařízení, spoluprací s městem Habry