Drobečková navigace

Úvod > Služby > Chráněné bydlení

Chráněné bydlení

Sociální služba Chráněné bydlení je pobytová služba poskytována v kapacitě 6 lůžek v Jihlavě.

Adresa

Pávov 166

586 01 Jihlava 1

 

Cílová skupina : 

Do cílové skupiny patří osoby od 18 let s mentálním a kombinovaným postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Za kombinované postižení se považuje kombinace mentálního postižení s přidruženým tělesným postižením. Prioritní cílovou skupinou jsou klienti z Kraje Vysočina.

 • Podle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytujeme pobytovou sociální službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
 • Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení

Služba obsahuje:

 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Poskytnutí ubytování
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Poslání

 • Posláním chráněného bydlení je umožnit osobám se zdravotním postižením žít běžným způsobem života, vytvářet prostředí domova a podporovat uživatele sociální služby při začleňování do společnosti. Je kladen důraz na samostatnost, podporu rozhodování a vlastní volby s vědomím vlastní zodpovědnosti, seberealizaci a snižování závislosti na poskytované sociální službě.

Cíle

 • Dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti uživatele a jeho nezávislosti na sociální službě
 • Posilování vlastního rozhodování a zodpovědnosti
 • Rozvoj pracovních dovedností a návyků, které uživateli umožní uplatnit se na trhu práce
 • Zachování či rozvoj přirozených mezilidských vztahů
 • Účast na veřejném životě, ve spolcích, na kulturních akcích, využívání vnějších zdrojů a služeb

Zásady

 • Naplňování vlastní vůle
 • Podpora k samostatnosti
 • Respektování důstojnosti
 • Rovnocenný vztah mezi uživateli a zaměstnanci
 • Individualizace služby
 • Integrace uživatelů do běžné společnosti

 

 

DOZP  20230530_081746.jpg