Drobečková navigace

Úvod > Kontakty > Bezpečná organizace

Bezpečná organizace

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání 

podle zákona č.  171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

 

Domov ve Zboží, příspěvková organizace, se sídlem Zboží 1, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČO 60128097, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. Pr 790 (dále jen „Organizace“).

Organizace zavedla vnitřní oznamovací systém podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“), jehož prostřednictvím může zaměstnanec Organizace nebo každá fyzická osoba, která je pro Organizaci činná jinak než v základním pracovněprávním vztahu, podat oznámení, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Organizace, a které má znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 tis. CZK, nebo porušuje zákon nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vyjmenovaných v zákoně (dále jen „oznámení“).

Organizace jmenovala příslušnou osobou, která přijímá, eviduje oznámení, komunikuje s oznamovatelem, provádí následná opatření a poskytuje zpětnou vazbu (dále jen „příslušná osoba“):

Bc.Kateřina Mendlová
e-mail: whistleblowing@domovvezbozi.cz
tel: +420 724 832 042
adresa: Zboží 1, 582 91 Světlá nad Sázavou

Oznámení lze učinit následujícími způsoby:

Telefonicky: Telefonicky lze podat oznámení na telefonní číslo : +420 724 832 042

Emailem: oznámení učiněná prostřednictvím elektronické pošty se přijímají na e-mailové adrese whistleblowing@domovvezbozi.cz. a z této e-mailovém adresy je s oznamovatelem komunikováno.

Písemně v listinné podobě: oznámení v listinné podobě se doručují na adresu: Domov ve Zboží, p.o., Zboží 1, 582 91 Světlá nad Sázavou. S ohledem na zachování důvěrnosti a případné anonymity je vhodné opatřit takové podání označením „Důvěrné“ a „Neotevírat“.

Osobně: oznamovatel je oprávněn podat oznámení rovněž osobně příslušné osobě v kanceláři příslušné osoby nebo na jiném dohodnutém místě, a to v přiměřené době (nejdéle do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal) od okamžiku, kdy o to oznamovatel požádá.

Webovým formulářem: vyplněním webového formuláře, který je dostupný na konci této webové stránky.

Externím oznamovacím systémem: prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti, které zřídilo oznamovací systém v rámci něhož mohou oznamovatelé učinit oznámení i bez využití vnitřního oznamovacího systému dostupného na webové stránce: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/,

Máte-li důvodné obavy z odvetného opatření, lze oznámení podat i anonymně.

Organizace vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro Organizaci nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

Zneužití oznamování, oznamování vědomě nepravdivých, nepřesných či zavádějících informací, či oznámení, jehož cílem je poškodit jiného, může založit odpovědnost oznamovatele za způsobenou újmu. Takovým oznámením není poskytována ochrana.  

 

 

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů